X
گردشگری سفر ایران - صفحه 11

گردشگری سفر ایران

نقش جاذبه ها به عنوان اركان گردشگري


تعريف جاذبه: هر پديده يا عامل انگيزشي كه در مقصد جذابيت ايجاد كرده و منجر به مسافرت فرد يا افرادي از نقاط مختلف به مقصد گردشگري شود جاذبه ناميده مي شود.جاذبه ها را در ادبيات گردشگري بـه دو دسـته تقـسيم مي كنند. جاذبه هتل های مشهد هاي طبيعي و جاذبه هاي فرهنگي كه هر كدام از اين انواع طيف متنوع و گوناگوني از پديده ها را به خود اختصاص مي دهند. (طرح جامع توسعه گردشگري استان تهران،1385 ( وجود جاذبه ها يكي از مهمترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص اسـت. جاذبـه هـاي گردشـگري بـه عنوان عامل جذب با هتل های مشهد توجه به ويژگيهاي خاص و جذابيتهايي كه دارند، مي توانند گردشگران را از نقـاط مختلـف و سرزمينهاي دور به سمت خود بكشانند. هر چقدر جاذبه گردشگري متنوع تر،منحـصربفردتر و جـذاب تـر باشـد از قدرت كشش بالاتري برخوردار خواهد بود و در نتيجه حوزه نفوذ وسيعتري خواهند داشت.



برچسب ها : هتل های مشهد , هتل , مشهد ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:06 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 18

فعالیت گسترده گردشگری


گردشگري فعاليتي گسترده رزرو هتل مشهد با ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي است. گـستردگي ايـن فعاليت به اندازهاي رزرو هتل مشهد است كه توسعه رزرو هتل مشهد آن بدون برنامه ريزي اصولي و مديريت صحيح امكان پذير نيست. طبيعي اسـت كه پيشنياز انجام هر برنامه ريزي، رزرو هتل مشهد توجه به تعاريف واژگان پايه در زمينه گردشگري و انجام تحليلهاي رزرو هتل مشهد درست و دقيق در اين رابطه است. بنا بر اين رزرو هتل مشهد لازم است گردشگري از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد، اركـان اصـلي آن نيز به درستي تعريف و تحليل گردد، همچنين نظريه هاي مختلف رزرو هتل مشهد در اين رابطه ارزيابي شوند و در نهايت طبقه بندي آن به درستي و البته بطور كامل انجام پذيرد. چرا كه هر بطور مثال هر نوع طبقه بندي، رزرو هتل مشهد توريسم يـا معـادل فارسـيش گردشگري خاصي را ايجاد رزرو هتل مشهد مي نمايد و واضح است كه هر نوع از اين گردشـگريها جاذبـه هـاي مختلفـي دارنـد و تأسيسات و همچنين رزرو هتل مشهد خدمات رفاهي خاصي را نياز دارند.



برچسب ها : رزرو هتل مشهد , رزرو هتل , هتل ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:06 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 24

گردشگري مذهبي و زيارتي


اين نوع از گردشگري يك از رايجترين رزرو هتل اشكال گردشگري در سراسر جهان اسـت. جاذبههاي مذهبي، زيارتگاهها و اماكن مقدسه هر رزرو هتل ساله تعداد زيادي از گردشگران را به سوي خود جلب ميكنند. گردشگري بازرگاني و تجاري: رزرو هتل مهمترين رزرو هتل مسافرتهايي كه تحت اين عنوان صورت ميگيرد، عبارتند از: سفرهايي كه افراد براي شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي كالا و صنايع و يا سركشي و بازديد از تأسيسات كارخانهها و نظاير آن مينمايند. معمولاً در رزرو هتل مسافرتهاي بازرگاني محل اقامت اختياري نيست و هزينه اين قبيل مسافرتها به عهده شركتهاي تجاري است. افزايش مسافرتهاي بازرگاني و تجاري به روابط اقتصادي ميان كشورها بستگي دارد. 71 فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي – پژوهشي، سال ششم، شماره 23 ،پاييز 1388 گردشگري سياسي: مسافرت به رزرو هتل منظورشركت در اجلاس و مجامع بينالمللي، كنگـرههـا و سـمينارهاي رزرو هتل سياسـي، جشنهاي ملي و مذهبي، مراسم ويژه مانند تـدفين رهبـران و شخـصيتهاي سياسـي، پيـروزي رهبـران احـزاب و بـه حكومت رزرو هتل رسيدن آنها و نظاير آن گردشگري سياسي خوانده ميشود. (رضواني ،1382 ،20-18 ( 1 اكوتوريسم: هتزر اولين فردي است كه در سال1965 واژه اكوتوريسم را به كار برده است. او به چنـد معيـار در اكوتوريسم اشاره رزرو هتل دارد كه عبارتند از: كمترين اثر بر محيط زيست، كمترين اثر بر فرهنگهـاي بـومي.



برچسب ها : رزرو هتل , هتل ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:05 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 22

گردشگري درماني


اين نوع از گردشگري شامل افراد هتل استقلال و گروههايي هستند كه براي استفاده از تغييرآب وهوا (بـا هدف پزشكي و درماني) استفاده از آبهاي معدني، هتل استقلال گذران دوران نقاهت، معالجه و نظايرآن اقدام به مسافرت ميكنند. گردشگري فرهنگي و آموزشي: اين نوع هتل استقلال گردشگري براي آشنايي مواريث فرهنگي و هنري،آداب و رسوم، بناهـا و آثار تاريخي با هدفهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، صورت ميگيرد. گردشگري اجتماعي: در اين نوع هتل استقلال گردشگري ، عمدتاً هدفهاي اجتماعي هتل استقلال ، مردمشناسي، جامعهشناسـي و امثـال آن مورد نظر است. ديدار دوستان و خويشاوندان نيز از نوع گردشگري اجتماعي به شمار ميآيند. گردشگري ورزشي: هر نوع مسافرتي كه به منظور فعاليتهاي ورزشي باشد، هتل استقلال گردشگري ورزشي ناميده ميشود، مانند اسكي، پيادهروي، كوهپيمايي، كوهنوردي، دوچرخهسواري، شكار، هتل استقلال شنا، هتل استقلال قايقراني شركت در مسابقات ورزشي و تماشاي مسابقات و امثال آن اين گونه مسافرتها ممكن است هتل استقلال بهصورت انفرادي و يا دستهجمعي صورت گيرد



برچسب ها : هتل استقلال , هتل , استقلال ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:05 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 22

پیامک را در زمان مناسب ارسال کنید


پیامک های مورد نظر را حتما در زمان مناسبی ارسال نمایید ، تا پنل اس ام اس مخاطبانتان از دریافت پیامک شما ناراحت نشوند و تبلیغات منفی برای شما پنل پیامک ایجاد نشود ، همچنین پنل اس ام اس دقت داشته باشید که زمان مناسب در طول کل روز نیست . اگر شما می خواهید بیشترین بازده را از پیامک های تبلیغاتی داشته باشید ، باید در زمان مناسبی ارسال پیامک داشته پنل پیامک باشید ، مثلا اگر شما شغلی دارید که مرتبط با کلیه اعضای خانواده می باشد ، مثلا یک پارک تفریحی دارید ، بهترین زمان ارسال پیامک تلبیغاتی ، پنج شنبه ها و جمعه ها می باشد ، این انتخاب چند دلیل دارد : یکی از دلایل عمده پنل اس ام اس در این انتخاب ، امکان برنامه ریزی افراد برای پنج شنبه و جمعه پنل پیامک می باشد ، دلیل دیگر آن دور هم بودن کلیه اعضای خانواده می باشد و ممکن است که پیشنهاد شما را در جمع مطرح نمایند و نکته پنل اس ام اس دیگر وقت و فکر باز افراد در این زمان می باشد . اما اگر شما کالایی پنل پیامک دارید که بدرد صاحبان مشاغل یا کارخانه ها و … می خورد باید ارسال اس ام اس خود را به ایام هفته و ساعات اداری موکول نمایید ، پنل اس ام اس مثلا فرض کنید میخواهید یک نرم افزار حسابداری را بفروشید ، پنل پیامک باید در زمان هایی این پیام کوتاه را ارسال کنید که مخاطبان شما در اداره باشند و بتوانند با پنل پیامک مدیران یا همکاران خود مشورت داشته باشند .



برچسب ها : پنل پیامک , پنل اس ام اس , پیامک , اس ام اس ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:05 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 21

طبقه بندي گردشگري بر اساس وسيله سفر


انجام هر نوع مسافرتي معمولاً توسط وسائط هتل های کیش حملونقل زميني، هوايي و يا دريايي صورت مي گيرد كه اين هتل های کیش عامل نيز خود ميتواند شكل خاصي از گردشگري را هتل های کیش به نام توريسم زميني(جاده اي و ريلي)، هـوايي و يـا دريـايي را بـه وجود مي آورد. طبقه بندي گردشگري بر اساس انگيزه سفر انگيزه و هدف گردشگري هر چه كه باشد نيز ميتواند عـاملي بـراي طبقـه بنـدي گردشـگري هتل های کیش باشـد و توريـسم تفريحي، درماني، فرهنگي و آموزشي را تشكيل دهد كه درادامه به برخي از مهمترين هتل های کیش آنها به اختصار اشاره ميشود. گردشگري تفريحي: اين نوع گردشگري شامل افراد يا گروههايي است هتل های کیش كه جهـت اسـتفاده ازتعطـيلات، تفـريح، استراحت، استفاده از آب و هواي گرمتر و خنكتر از محل اقامت خود به مسافرت ميروند. نياز به مـسافرت بـراي تفريح و استفاده از مرخصيهاي ساليانه و تعطيلات معمولاً با ميزان درآمد، سطوح آمـوزش، ميـزان جمعيـت، درصـد شهرنشيني، طول مدت هتل های کیش تعطيلات و اوقات فراغت در رابطه است. در انتخاب شهر و يا كشور محل اقامت نيز عواملي مانند هزينه رفتوبرگشت، هزينه هتل، غذا و نوشيدن و خريدهاي اضافي مؤثر است. گردشـگري تفريحـي معمـولا توسط هتل های کیش آژانسهاي مسافرتي ـ توريستي هر كشور انجام ميگيرد.



برچسب ها : هتل های کیش , کیش , هتل ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:05 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 22

انواع گردشگري شهري


در گردشگري شهري هتل اصفهان انگيزه گردشگر ديدار از جاذبه هاي شـهري و هتل های شیراز يـا ديـدار اقـوام و دوستان در شهر ويا تركيبي از هر دو انگيزه است. با اينهمه به نظر مي رسد دو نوع گردشگري شهري وجود داشـته باشد. گردشگري هتل اصفهان شهري خالص: در اين نوع از گردشگري شـهري هتل های شیراز گردشـگران تنهـا بـه يـك شـهر خـاص مـسافرت مي كنند و از ابتدا تا انتهاي مدت اقامت خود را در هتل های شیراز همان شـهر مـي گذراننـد و از جاذبـه هـاي همـان هتل اصفهان شـهر ديـدن مي كنند. برخي از محققين اين نوع از گردشگري را گردشگري شهري يكجانشين مي نامند. ( ژرژ كازس، فرانـسواز پوتييه،1382 ،ص58 ( گردشگري شهري مختلط: در اين نوع از هتل اصفهان گردشگري شهري، هدف گردشگران علاوه هتل های شیراز بـر ديـدن جاذبـه هـا و يـا اقوام و دوستان، رفتن به شهرهاي كوچك، روستاها و ييلاق اطراف و يا هتل های شیراز پيرامون آن شهر اصلي نيز مي باشد. در ايـن نوع از گردشگري هتل اصفهان شهري معمولا مدت اقامت طولاني تر اسـت و بيـشتر مـدت اقامـت در همـان شـهر اول سـپري مي شود. برخي از محققين اين نوع از هتل های شیراز گردشگري را گردشگري شهري كوچنده مي نامند.



برچسب ها : هتل اصفهان , هتل های شیراز , هتل , شیراز , اصفهان ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:05 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 22

گردشگري شهري


در حال حاضر هتل های مشهد گردشگري شهري در شهرهاي بزرگ و كوچك رزرو هتل مشهد جهـان امـري متـداول اسـت. اماكن شهري اغلب طيف وسيعي هتل های مشهد از جاذبه هاي تاريخي رزرو هتل مشهد ، فرهنگي، مراكز خريد، سالنهاي موزيك، پاركها، رستورانها و ديگر جاذبه هاي شهري هتل های مشهد را در خود جاي داده اند. بسياري از جاذبه ها رزرو هتل مشهد و امكانات رفاهي شـهري نخـست بـه منظـور ارائه خدمات هتل های مشهد به ساكنين محلي ايجاد شدند، اما بعدها استفاده گردشگران باعث تقويت آنها شد. علاوه رزرو هتل مشهد بر اين، شهرها به هتل های مشهد عنوان نقاط ورود و خروج گردشگران به كـشور يـا منطقـه عمـل مـي نماينـد و پايگـاهي بـراي گـشت و گـذار گردشگران در مناطق پيراموني محسوب مي شوند. امروزه مراكز اقامتي و ساير امكانات گردشگري هتل های مشهد بخـش مهمـي از بافت شهري را تشكيل رزرو هتل مشهد مي دهند. بنابراين توسعه و بازساري نواحي شـهري خـاص هتل های مشهد امـري لازم بـه شـمار مـي رود.



برچسب ها : هتل های مشهد , رزرو هتل مشهد , هتل , مشهد ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:04 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 23

طبقه بندي گردشگري بر اساس مكان


در اين نوع از طبقه بندي ابتدا لازم رزرو هتل است گردشگري به دو هتل استقلال بخش داخلي و خارجي تقسيم شود. مكان مسافرت و يا محل اقامتي رزرو هتل كه هتل استقلال توريست انتخاب ميكند نيز، شكل معيني از گردشگري را عرضـه مـيدارد. از يـك هتل استقلال طـرف اقامـت ممكن است درهتل، ويلاي شخصي، كمپينگ و يا خانه هاي اجارهاي باشد. از طرف ديگر بايد ديد مقـصد مـسافرت رزرو هتل شهر است يا روستا كه مي تواند هتل استقلال توريسم شهري و روستايي را ايجاد نمايد. گردشگري روستايي : محققي رزرو هتل به نام لين «گردشگري روستايي عبارتست از فعاليتهاي توريستي كه در روستا صورت مي پذيرداين تعريف در نظر اول هتل استقلال ساده به نظر هتل استقلال مي رسد؛ اما با نگاهي دقيقتر در مي يابيم كه در تعريف فوق بعضي واژه هـا بايد رزرو هتل تحليل شوند. بطور مثال محدوده و نوع فعاليتهاي توريستي در روسـتا بايـد مـشخص گـردد. حـوزه فعاليتهـاي رزرو هتل گردشگري در روستا عبارتند از: گشت و گذار، فعاليتهاي آبي، فعاليتهاي هوايي، هتل استقلال فعاليتهاي زميني، فعاليتهاي ورزشـي، فعاليتهاي اكتشافي، فعاليتهاي فرهنگي، دوره هاي يادگيري مهارت.



برچسب ها : رزرو هتل , هتل استقلال , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:04 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 24

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎